Przetargi.pl
Dostawa ryb, warzyw i owoców mrożonych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju – część I

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, Rzewuskiego 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju
  Rzewuskiego 8
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290524853
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwojskowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb, warzyw i owoców mrożonych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju – część I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1: RYBY MROŻONE - wielkość, rodzaj i opis przedmiotu dostawy został określony w formularzu asortymentowo-cenowym oraz w opisie przedmiotu zamówienia będącym zał. nr 1 do SWZ.CZĘŚĆ 2: WARZYWA I OWOCE MROŻONE - wielkość, rodzaj i opis przedmiotu dostawy został określony w formularzu asortymentowo-cenowym oraz w opisie przedmiotu zamówienia będącym zał. nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - art. 113 Ustawy Pzp:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania - na potwierdzenie czego oczekuje dokumentu o którym mowa w rozdz. II.9.2.1.1) lit. b) SWZ;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - art. 114 Ustawy Pzp:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą był wpisany do rejestru działalności regulowanej zamieszkania oraz był pod nadzorem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu wykonania zamówienia - na potwierdzenie czego oczekuje dokumentu o którym mowa w rozdz. II.9.2.1.2) lit. a) i b) SWZ;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - art. 115 ust. 1 ustawy Pzp:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej - art. 116 ust. 1 ustawy Pzp:Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie poprzez wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy - na potwierdzenie czego oczekuje dokumentu o którym mowa w rozdz. II.9.2.1.2) lit. c) SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach