Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą generatora Ge68/Ga68 wraz z instalacją ,materiałów i odczynników niezbędnych do wytworzenia metylocholiny18 F oraz 18F-FLT , materiałów i odczynników niezbędnych do kontroli jakości metylocholiny 18 F oraz 18F-FLT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą generatora Ge68/Ga68 wraz z instalacją ,materiałów i odczynników niezbędnych do wytworzenia metylocholiny18 F oraz 18F-FLT , materiałów i odczynników niezbędnych do kontroli jakości metylocholiny 18 F oraz 18F-FLT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakietu nr 1 - Generator GE68/Ga68 o aktywności pomiędzy 1.5-2.0 GBq Pakietu nr 2 : zakup materiałów i odczynników niezbędnych do wytworzenia [18F] metylocholiny oraz 18F-FLT . Pakietu nr 3 –zakup materiałów i odczynników niezbędnych do kontroli jakości [18 F] metylocholiny oraz 18F-FLT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącym przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych- Koncesja, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w należy załączyć oświadczenie z opisem Pakietu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Druk Oferta i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 2. Wypełniony Formularz oferty i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru Pakietu nr 1-3. 3 Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4.Zestawienie parametrów i warunków technicznych – Załącznik nr 6,7,8- Wypełniony i podpisany w zakresie Pakietu na jaki startuje Wykonawca 5. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 6.Oświadczenie wstępne potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach