Przetargi.pl
Dostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja II

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7885193, 7885194, 7885195 , fax. 17 7885193, 7885194
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
  ul. Wojska Polskiego
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, fax. 17 7885193, 7885194
  REGON: 69048170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli (krzesła, stoły), tablice, komputery wraz z ekranami (16 szt.), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych (4 szt.) itd. będących pomocami dydaktycznymi dla uczniów i nauczycieli ZSE w Mielcu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie wymagań technicznych Wykonawca załącza do oferty Oświadczenie - Wykaz oferowanego asortymentu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie minimalnych wymagań postawionych przez Zamawiającego typu: karty produktu, karty katalogowe opisy użytkowe producenta, certyfikaty itp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną