Przetargi.pl
Dostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7885193, 7885194, 7885195 , fax. 17 7885193, 7885194
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
  ul. Wojska Polskiego
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, fax. 17 7885193, 7885194
  REGON: 69048170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu komputerowego wspomagającego podejmowanie decyzji managerskich w obszarze optymalizacji zapasów z licencją na 16 stanowisk komputerowych wykorzystywanego przez uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia w ZSE w Mielcu, a będącego pomocą dydaktyczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania przez program minimalnych wymagań technicznych (funkcjonalności) postawionych przez Zamawiającego Wykonawca załącza do oferty Oświadczenie - Opis oferowanego oprogramowania wraz z dokumentami typu: karta produktu, karty katalogowe opisy użytkowe producenta itp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach