Przetargi.pl
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Haczów.

Wójt Gminy Haczów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-213 Haczów, Haczów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 391 002 , fax. 134 391 696
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Haczów
  Haczów 573
  36-213 Haczów, woj. podkarpackie
  tel. 134 391 002, fax. 134 391 696
  REGON: 37044020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.haczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Haczów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Haczów”. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków pracy oraz życia społeczności lokalnej a także wzrost dostępności komunikacyjnej w miejscowościach: Jasionów , Malinówka, Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę dróg: a) w miejscowości Jasionów przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 76 b) w miejscowości Malinówka przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych , dz. nr 1346/7, 1346/9, 1346/11, 1346/13, c) w miejscowości Malinówka przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 1346/7, 1346/9, 1346/11, 1346/13 , Zakres prac przewidziany do realizacji: 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 76 w m. Jasionów a) podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 546 m2 b) podsypka piaskowo żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym gr. 5 cm po zagęszczeniu – 546 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca ) - 546 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna) - 546 m2 e) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr. pro zagęszczeniu 13 cm.- pobocza 195 m2 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , dz. nr 1346/7, 1346/9, 1346/11, 1346/13 w m. Malinówka a) Podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu: 495 m2 b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa wiążąca) - 495 m2 c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) - 495 m2 3) Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 1346/7, 1346/9, 1346/11, 1346/13 , w m. Malinówka a) Podsypka piaskowo żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 229 m2 b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 229 m2 c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna) -229 m2 3.Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2 SIWZ) przedmiarze robót oraz w dokumentacji technicznej dołączonych do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach