Przetargi.pl
„Dostawę podnośnika samochodowego dwukolumnowego, stołu ślusarskiego-warsztatowego i frezarki uniwersalnej do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7”:

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 659 015 , fax. 846 659 002
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  ul. Żwirki i Wigury 7
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 659 015, fax. 846 659 002
  REGON: 19870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs4.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawę podnośnika samochodowego dwukolumnowego, stołu ślusarskiego-warsztatowego i frezarki uniwersalnej do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7”:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa podnośnika samochodowego dwukolumnowego, stołu ślusarskiego-warsztatowego i frezarki uniwersalnej do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7. Część I zamówienia - „Podnośnik samochodowy dwukolumnowy” Część II zamówienia - „Stół ślusarsko-warsztatowy” Część III zamówienia- „Frezarka uniwersalna”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach