Przetargi.pl
Dostawę anten LVCA do AN/PRC-152 dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu- nr sprawy 31/2014

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3520450 , fax. 34 3520380
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  ul. Sobieskiego 35 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 34 3520450, fax. 34 3520380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.jwkom.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona, Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę anten LVCA do AN/PRC-152 dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu- nr sprawy 31/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę anten LVCA do AN/PRC-152 dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu, wyszczególnionych według asortymentu i ilości opisanych szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym - Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323520005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiace złotych 00/100) Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 22.09.2014 r. o godz. 09:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.jwkom.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną