Przetargi.pl
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Orla w Ligocie

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147114 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147114, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 00052360800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Orla w Ligocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Orla w Ligocie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wraz ze zjazdami indywidualnymi i poboczami. Długość drogi: około 925,00 m. Zakres robót obejmuje m.in. - remont nawierzchni jezdni; - remont zjazdów indywidualnych; - remont poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa, - załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót, - załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie elementy wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione przez inne - za równoważne Zamawiający uzna takie, które mają parametry techniczne równe lub lepsze od wskazanych i posiadają wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach