Przetargi.pl
Dostawa urządzenia medycznego-zestawu do endoskopii

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 47 85 133 , fax. 0-32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 0-32 47 85 133, fax. 0-32 47 85 350
  REGON: 00052368900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia medycznego-zestawu do endoskopii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia medycznego tj.: zestawu do endoskopii, na użytek Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorami stanowiącymi załącznik do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach