Przetargi.pl
Dostawa żwiru na terenie Nadleśnictwa Żednia w 2018 r.

Nadleśnictwo Żednia ogłasza przetarg

 • Adres: 16050 Michałowo, Żednia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7175251, 7175252 , fax. 857 175 252
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Żednia
  Żednia 5
  16050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 085 7175251, 7175252, fax. 857 175 252
  REGON: 5002654900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zednia.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwiru na terenie Nadleśnictwa Żednia w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego (mieszanki kruszyw, żwiru) w ilości 7 700,00 ton. Kruszywo musi posiadać parametry opisane w Zarządzeniu Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. pn.: „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne” dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 powinny mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rysunku zamieszczonym w SIWZ i spełniać wymagania opisane w ww. dokumencie technicznym. Kruszywo powinno być jednorodne i bez zanieczyszczeń. Ww. dokument techniczny GDDKiA dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne 2. Materiały wskazane w punkcie 1 będą dostarczane i rozładowywane przez Wykonawcę w punktach wskazanych przez właściwego terenowo leśniczego lub podleśniczego w następującej ilości: 1) Leśnictwo Królowy Most – ilość 700,00 ton, 2) Leśnictwo Pieszczaniki – ilość 700,00 ton, 3) Leśnictwo Cieliczanka – ilość 700,00 ton, 4) Leśnictwo Słomianka – ilość 700,00 ton, 5) Leśnictwo Nowa Wola – ilość 700,00 ton, 6) Leśnictwo Borsukowina – ilość 700,00 ton, 7) Leśnictwo Kozi Las – ilość 500,00 ton, 8) Leśnictwo Kołodno – ilość 500,00 ton, 9) Leśnictwo Michałowo – ilość 400,00 ton, 10) Leśnictwo Żednia – ilość 400,00 ton, 11) Leśnictwo Kokotowo – ilość 400,00 ton, 12) Leśnictwo Rudnica – ilość 400,00 ton, 13) Leśnictwo Kazimierzowo – ilość 300,00 ton, 14) Leśnictwo Podozierany – ilość 300,00 ton, 15) Leśnictwo Łuplanka – ilość 300 ton. RAZEM: 7 700,00 ton. 3. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości dostarczonego materiału do 10,00% w stosunku do ilości określonych w punkcie 1. oraz 2. z uwagi na jej szacunkowy charakter. Zmniejszenie ilości na zasadach opisanych w punkcie 3. nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 4. Do każdej partii dowiezionych materiałów (w momencie odbioru) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument wagowy potwierdzający ilość dowiezionego materiału. Dokument musi zostać podpisany przez właściwego terenowo leśniczego lub podleśniczego. 5. Z uwagi na specyfikę miejsca dostawy zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu ustalenia i dostosowania odpowiednich środków transportu (mogą występować np. ograniczenia tonażowe). 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 9.3 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Białymstoku nr rachunku: 75 2030 0045 1110 0000 0101 5800 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa żwiru na terenie Nadleśnictwa Żednia w 2018 r.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Żednia 5, 16-050 Michałowo, pokój nr 208). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 9.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.9 Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 SIWZ (załącznik nr 1A i 1B do SIWZ). c) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 2 do SIWZ). d) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin płatności - na formularzu oferty. e) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach