Przetargi.pl
dostawa znaków legitymacyjnych w postaci talonów żywnościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 765 62 00 , fax. 032 765 62 19
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Szkolna 17 17
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 765 62 00, fax. 032 765 62 19
  REGON: 00344749200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.siemianowice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa znaków legitymacyjnych w postaci talonów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa znaków legitymacyjnych w postaci talonów żywieniowych o łącznej wartości nominalnej 220.000,- zł w nominałach po 5zł w ilości 44.000 sztuk, wystawianych przez Wykonawcę i stanowiących zapłatę za artykuły żywnościowe i przemysłowe za wyjątkiem napojów alkoholowych i papierosów sprzedawane w co najmniej 15 placówkach handlowych na terenie Siemianowic Śląskich prowadzących sprzedaż detaliczną, o której mowa w dziale 47 pkt 1,2 i 8 Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wyklucza się zakup wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, dlatego na talonie żywieniowym musi znajdować się informacja o zakazie zakupu ww. artykułów. Termin ważności talonu żywieniowego nie może być krótszy niż 1 m-c
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224500009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek handlowych w których można realizować talony żywieniowe (nie mniej niż 15)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.siemianowice.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach