Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANYCH W BĘDZINIE W BUDYNKACH: - KRAKOWSKA NR 16 (w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o.) - SIENKIEWICZA NR 31 B (w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz poza sezonem grzewczym dla potrzeb c.w.u.) - SIENKIEWICZA NR 31 C (w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz poza sezonem grzewczym dla potrzeb c.w.u.)

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2674261, 2674262 , fax. 032 2674261, 2674262
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.
  ul. Krakowska 16 16
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 2674261, 2674262, fax. 032 2674261, 2674262
  REGON: 27750841300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. mzbm.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej;Zarzadzanie na zlecenie.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANYCH W BĘDZINIE W BUDYNKACH: - KRAKOWSKA NR 16 (w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o.) - SIENKIEWICZA NR 31 B (w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz poza sezonem grzewczym dla potrzeb c.w.u.) - SIENKIEWICZA NR 31 C (w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz poza sezonem grzewczym dla potrzeb c.w.u.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych: Krakowska 16 (budynek administracyjny Spółki) oraz do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 31 B i 31 C (budynki Sienkiewicza 31 B i 31 C usytuowane równolegle do siebie w bezpośrednim sąsiedztwie, Krakowska 16 - budynek oddalony od ww. budynków ~ 1 km). Zamówienie będzie realizowane cyklicznie na podstawie postanowień zawartych w treści umowy. PLANOWANE ZAPOTRZEBOWANIE OLEJU OPAŁOWEGO W OKRESIE TRWANIA UMOWY ~ 60,00 m3 Warunki realizacji dostawy: 1. Realizacja dostawy wg potrzeb Zamawiającego, jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni: (uwzględniając zapas oleju w beczkach) - KRAKOWSKA NR 16 - 1,00 ÷ 2,00 m3 - SIENKIEWICZA NR 31 B - 3,00 ÷ 4,00 m3 - SIENKIEWICZA NR 31 C - 1,00 ÷ 4,00 m3 po uprzednim zamówieniu przesłanym faxem (rozpoczęcie realizacji dostaw) i kolejnymi systematycznymi zamówieniami faxem lub telefonicznymi. Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni w ilości: 1,00 ÷ 10,00 m3. (powyższe uwarunkowane jest dostawą oleju opałowego do jednej kotłowni lub do trzech kotłowni równocześnie). 2. Wymagany termin realizacji całego zamówienia: wg. potrzeb Zamawiającego, od dnia zamówienia pierwszej dostawy zgłoszonej faxem w ramach podpisanej umowy obowiązującej od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. Wymagany termin jednorazowej dostawy: 48 godzin licząc od dnia zamówienia przesłanego faxem (pierwsze) i kolejnych, systematycznych zamówień faxem lub telefonicznych. Dostawa oleju wyłącznie w godzinach 07:00 ÷ 15:00. Wymagane parametry lekkiego oleju opałowego: 1. wartość opałowa [MJ/kg]- n.m. 42,6 ; 2. gęstość w 150 C [g/cm3]- n.w. 0,86 ; 3. temperatura zapłonu [0C]- n.m. 62 ; 4. temperatura płynięcia [0C] - n.w. - 20 ; 5. zawartość siarki wagowo [%]- n.w. 0,2 ; 6. zawartość wody [mg/kg]- n.w. 200 ; 7. pozostałość po spopieleniu wagowo[%] - n.w. 0,01 ; 8. lepkość kinematyczna w 200C [mm2/s]- n.w. 6,00 ; 9. zawartość ciał stałych obcych [mg/kg]- n.w. 24 ; 10. pozostałość po koksowaniu w 10%: pozostałości destylowanej wagowo [%] - n.w. 0,3 ; 11. Skład frakcyjny: do temp. 250 st. C destyluje [%]- n.w. 65, do temp. 350 st.C destyluje [%]- n.w. 85 Oznaczenia: n.m. - nie mniej n.w. - nie więcej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach