Przetargi.pl
Dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2011 roku

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4555193 , fax. 032 4554954
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Marklowicka 21 21
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4555193, fax. 032 4554954
  REGON: 24102499100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla jednostek transportowo-sprzętowych Zamawiającego. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw wg następującego asortymentu oraz w szacunkowej ilości określonej poniżej: - benzyna bezołowiowa 95 w ilości 7 390 litrów - gazu LPG w ilości 1 000 litrów - olej napędowy ON w ilości 2 000 litrów. Pobór paliwa przez pojazdy Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy czynnych całodobowo, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego ul.Marklowicka 21, Wodzisław Śląski. Do paliw stosuje się wymagania jakościowe określone w polskich normach. Wyłoniony w przetargu Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa całodobowo z uwagi na prowadzoną Akcję Zima oraz możliwość tankowania paliwa do kanistrów dla urządzeń o małych pojemnościach np. piły spalinowe. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. nr 216 poz.1825), przy czym Zamawiający będzie miał prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa, a w uzasadnionych przypadkach będzie miał prawo żądać od Wykonawcy skierowania próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych. Wyłoniony w przetargu Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej. Zakupy paliw dokonywane będą w bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji za pomocą kart elektronicznych wystawionych dla jednostek transportowo - sprzętowych. Wykonawca obowiązany jest do bezpłatnego wydania i dostarczenia Zamawiającemu elektronicznych kart pozwalających na zakup paliw do samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat z tytułu prowadzenia sprzedaży za pomocą tych kart zapewni pełną dokumentację każdego zakupu umożliwiającą monitoring zrealizowanych transakcji. Zakupy paliw dokonywane będą za pomocą kart elektronicznych wystawionych dla każdej jednostki transportowo - sprzętowej. Wykonawca przekaże karty bezgotówkowego tankowania bezpłatnie w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Karty dla nowych jednostek transportowo - sprzętowych mają być wydawane bezpłatnie w terminie do 10 dni od zgłoszenia telefonicznego bądź faksowego Zamawiającego o takiej potrzebie. W razie utraty karty Wykonawca wyda bezpłatnie karty dodatkowe lub zamienne w terminie do 10 dni od zgłoszenia telefonicznego bądź faksowego przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zapewni blokadę karty po zgłoszeniu telefonicznym bądź faksowym przez Zamawiającego jej utraty. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszych ilości paliw niż wyżej podane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip urząd miasta Wodzisław/przetargi/zam.publ./zam.publ.jednostek organiz.miasta/Służby Komunalne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach