Przetargi.pl
DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TABLICY MULTIMEDIALNEJ 1 kpl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3592048 , fax. 032 3592048
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3592048, fax. 032 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TABLICY MULTIMEDIALNEJ 1 kpl.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji - 2010) systemu interaktywnej tablicy multimedialnej wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi.
  W skład systemu wchodzi:
  1) panoramiczna tablica interaktywna,
  2) projektor o małej odległości projekcji,
  3) rozszerzony panel sterowania umożliwiający podłączanie urządzeń multimedialnych i uruchamianie systemu pojedynczym przyciskiem.
  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, tj.: Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, Dział Logistyki, pok. 420.
  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest m.in.na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386534001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/node/34621
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach