Przetargi.pl
Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 3523100, 3523281 , fax. 067 3523299
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
  ul. Sikorskiego 9 9
  64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 3523100, 3523281, fax. 067 3523299
  REGON: 00030858300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital-trzcianka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy : - posiadają uprawnienia wymagane ustawami ,niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności w celu realizacji zamówienia - posiadają niezbędną wiedzę , doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych ( Dz.u. nr 19 z dnia 9.02.2004r.) W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Funkcjonalność
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szpital-trzcianka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach