Przetargi.pl
Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej (katastralnej) w systemie GEO-INFO Vw układzie współrzędnych 1965, 1992, 2000, uzupełnienie danych części opisowej operatu ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2552225 , fax. 067 2530178
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Rybaki 3 3
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2552225, fax. 067 2530178
  REGON: 57079094000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej (katastralnej) w systemie GEO-INFO Vw układzie współrzędnych 1965, 1992, 2000, uzupełnienie danych części opisowej operatu ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej (katastralnej) w systemie GEO-INFO Vw układzie współrzędnych 1965, 1992, 2000, uzupełnienie danych części opisowej operatu ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, je?żeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału tech?nicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za?mówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionych powyżej warunków na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego od Wykonawcy stanowić będzie podstawę do wykluczenia z ubiegania się o zamówienia publiczne bądź do odrzucenia oferty. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt a), gdy: 1. oferent wykaże posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt b), gdy: 1. oferent wykaże posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału tech?nicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt c), gdy: 1. oferent wykażę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt d) gdy: oferent wykaże, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 3) Informacja dla wykonawców planujących wspólne ubieganie się o zamówienie (Konsorcja): W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej, warunki wyszczególnione powyżej w pkt. 5 a) i d) muszą spełniać wszyscy wykonawcy, warunki wyszczególnione powyżej w pkt. 5 b); c); Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu opisano szczegółowo w ppkt 2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o którym mowa w punkcie 5 lit. A, muszą być: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 lit. B, muszą być: a) wykaz (wykaz powinien zawierać informacje na temat: zakresu robót, wartości, terminów wykonania) co najmniej 2 wykonanych zamówień w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem (wartość zamówienia nie mniejsza niż 200 tys PLN każde), wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań 3) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 lit. C muszą być: a) oferent złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 lit. D muszą być: a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 i art24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) w przypadku wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Informacja dla wykonawców planujących wspólne ubieganie się o zamówienie (konsorcja): Oferta składana wspólnie przez kilku wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej w następujący sposób: 1) wymienione w pkt 6.1.a; 6.4.a,b,c,d)- od każdego wykonawcy składającego ofertę wspólną 2) wymienione w pkt 6.2 a; 6.3.a; - od dowolnego wykonawcy składającego ofertę wspólną lub od wykonawców łącznie. Informacja dla wykonawców, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ - pkt 6.1. a); 6.4.b),c),d) składa dokument lub dokumenty wy?stawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miej?sce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, skła?dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne al?bo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodze?nia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 ze zm.). 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcze?śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4) Doku?ment, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze?nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie?nia albo składania ofert. 5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za?mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawiera?jącym oświadczenie złożone przed notariuszem, wła?ściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcze?go odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za?mieszkania. 6) Przepis pkt 3) i 4) stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach