Przetargi.pl
Wykonanie remontu obejmującego roboty budowlane, instalacji wod-kan i elektryczne w budynku Stacji Geoekologicznej UAM w gminie Grzmiąca, Storkowo 32

Uniwersytet im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8294440, 8291232 , fax. 061 8294012, 8291103
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  ul. Wieniawskiego 1 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8294440, 8291232, fax. 061 8294012, 8291103
  REGON: 00001293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu obejmującego roboty budowlane, instalacji wod-kan i elektryczne w budynku Stacji Geoekologicznej UAM w gminie Grzmiąca, Storkowo 32
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: 1.Remont Stacji Geoekologicznej w Storkowie. 2.Remont Stacji Geoekologicznej w Storkowie - przebudowa schodów wewnętrznych do piwnicy. 3.Remont łazienki i kuchni na parterze. 4.Instalacja komputerowa. 5.Remont pomieszczeń labor
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: A. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: : przynajmniej 1 robotę ogólnobudowlaną remontową o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto oraz udokumentują, że wymienione roboty wykonali należycie. B. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadającymi: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i które są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności telekomunikacyjnej i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-2 Pzp oraz złożą wszelkie wymagane Specyfikacją dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków - udzielą 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty i zainstalowane urządzenia. Ocena spełniania w/w warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w SIWZ, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, bądź odrzuceniem jego oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców. - formularz ofertowy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument ten podpisuje pełnomocnik. - formularz cenowy - zbiorcza tabela elementów scalonych Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument ten podpisuje pełnomocnik. - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - oświadczenie to podpisuje pełnomocnik. - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-2 Pzp Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - oświadczenie to składa każdy z wykonawców. - wykaz osób, które będą kierować robotami wraz z kserokopiami ich uprawnień i wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w rozdziale 5 pkt 5.1. ppkt 2 B SIWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - wykaz ten podpisuje pełnomocnik - wykaz wykonanych robót, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. 5 pkt 5.1. ppkt 2 A SIWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - wykaz ten podpisuje pełnomocnik - dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie - wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument ten podpisuje pełnomocnik. - kosztorysy ofertowe - pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach