Przetargi.pl
DOSTAWA ZESTAWÓW NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA DO NAPRAW URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH - SPRAWA NR 99/2020

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZESTAWÓW NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA DO NAPRAW URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH - SPRAWA NR 99/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi i wyposażenia do napraw urządzeń zasilających (dwa komplety). Zestaw narzędzi i wyposażenia do napraw urządzeń zasilających: przeznaczony jest do wykonywania obsług i napraw urządzeń zasilających zarówno po stronie elektrycznej – prądnicy, jak również mechanicznej – silnik. Dodatkowo przewidziany jest do wykonywania obsług i napraw ramy lub przyczepy - nosiciela urządzenia zasilającego. Składa się z 5 głównych komponentów: narzędzi i elektronarzędzi izolowanych umożliwiających pracę pod napięciem do 1000V, narzędzi i wyposażenia nieizolowanych, zestawy przyrządów pomiarowych o wysokiej klasie i dużej dokładności pomiaru, wyposażenia dodatkowego zabezpieczającego wykonanie prac dotyczących przyczepy transportowej i niezbędnych zabiegów obsługowo – naprawczych. Zestaw nie zabezpiecza wykonywania prac spawalniczo – blacharskich oraz lakierniczych (KOD CPV: 44512940-3). 2. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Ponadto powyższy przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego wyrobu. 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Oferowane wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie minimum 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu. 4) Oferowany przedmiot zamówienia powinien być oznakowany symbolem CE (Conformité Européenne) umieszczonym na wyrobie (deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE) – o ile dotyczy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia według dokumentacji przetargowej, zamieszczonej na stronie Zamawiającego - www.13wog.wp.mil.pl .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44512940-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach