Przetargi.pl
Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 114 010 , fax. 566 542 944
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 114 010, fax. 566 542 944
  REGON: 13240000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na zasadach prenumeraty w 2021 roku posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę rok 2021, a w przypadku czasopism nieregularnych tomów, które zostaną wydane w 2021 roku. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1) część 1, na którą składają się listy czasopism od nr 1 do nr 33 (czasopisma drukowane i w wersji elektronicznej), 2) część 2, obejmującą listę czasopism nr 34 (czasopisma w wersji elektronicznej). 3. Zestawienia szczegółowe tytułów zamawianych czasopism zawierają odpowiednio: 1) dla części pierwszej zamówienia – załącznik nr 5a do SIWZ, 2) dla części drugiej zamówienia – załącznik nr 5b do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym, odpowiednio do danej części zamówienia, Załącznik nr 6a lub 6b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach