Przetargi.pl
Dostawa odczynników RKZ, oksymetrii, metabolitów, elektrolitów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Wiejska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 668 91 00 , fax. 56 668 91 01
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
  ul. Wiejska 9
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 668 91 00, fax. 56 668 91 01
  REGON: 30232700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozbrodnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników RKZ, oksymetrii, metabolitów, elektrolitów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne przez okres 36 miesięcy dostawy odczynników RKZ, oksymetrii, metabolitów, elektrolitów w asortymencie i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) wraz z dzierżawą dwóch analizatorów, spełniających warunki techniczno – jakościowe określone w Załączniku nr 5. 2. Wszystkie parametry formularza warunków techniczno – jakościowych są wymagalne i niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3. Kody CPV 33696500-0 odczynniki laboratoryjne 38434520-7 Analizatory
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach