Przetargi.pl
dostawa zestawów komputerowych

Izba Celna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6583500, 6583527,28 , fax. 061 6583518
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Poznaniu
  ul. Krańcowa 28 28
  61-037 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6583500, 6583527,28, fax. 061 6583518
  REGON: 00014382800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.ic.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa zestawów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych z monitorami LCD i oprogramowaniem systemowym - 200 zestawów. Opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.Informacje dotyczące okresu i warunków gwarancji przedstawiono w załączniku nr 5 do siwz - wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł. 2. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 pzp, tj. w: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. gwarancjach bankowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu należy dokonać przelewu na konto NBP o/o Poznań 32 1010 1469 0024 6613 9120 0000 z dopiskiem Wadium - przetarg na dostawę zestawów komputerowych. 4. Wadium należy wnieść do 04.02.2014 r. do godz. 9.00 tj. przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium zostało wpłacone w formie pieniądza wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numer konta na które nastąpi zwrot wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.ic.gov.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach