Przetargi.pl
Dostawa zbiornika asenizacyjnego o pojemności 6500 litrów z opcją płukania przykanalików, zamontowanego na podwoziu samochodowym.

Gmina Baligród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, Plac Wolności 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4684077 , fax. 013 4684077
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baligród
  Plac Wolności 13 13
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4684077, fax. 013 4684077
  REGON: 00053334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zbiornika asenizacyjnego o pojemności 6500 litrów z opcją płukania przykanalików, zamontowanego na podwoziu samochodowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zbiornika asenizacyjnego o pojemności 6500 litrów z opcją płukania przykanalików, zamontowanego na podwoziu samochodowym. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Opis podwozia:pojazd fabrycznie nowy, dopuszczalna masa całkowita - min. 13000 kg, silnik di
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341444105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp, - wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie co najmniej jednej dostawy pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane należycie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu, każdy Oferent musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z Krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej -umowę spólki cywilnej, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz dokument z którego jednoznacznie wynika sposób reprezentacji spółki. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum- umowę konsorcjum z której jednoznacznie wynika oznaczenie lidera konsorcjum, cel konsorcjum, czas trwania konsorcjum, sposób reprerzentacji, sposób zaciągania zobowiązań oraz zakres odpowiedzialności za zobowiązania. W takim przypadku należy również do oferty dołączyć pełnomocnictwo dla jednej z osób do reprezentowania konsorcjum, składania oświadczeń oraz zawarcia umowy. 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych wynikających z art. 22 ustawy Pzp. 3. Oświadczenie Oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 4. Oświadczenie o akceptacji postanowień SIWZ bez zastrzeżeń oraz postanowień projektu umowy dołączonego do SIWZ. 5. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia określonego przez Zamawiającego . 6. Opis techniczny oferowanego urządzenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.baligrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach