Przetargi.pl
Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego wraz z fabrycznie nową beczką

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik, Rynek 40
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8761002, 8761069 , fax. 015 8761119
 • Data zamieszczenia: 2009-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
  Rynek 40 40
  37-420 Rudnik, woj. podkarpackie
  tel. 015 8761002, 8761069, fax. 015 8761119
  REGON: 83040946500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego wraz z fabrycznie nową beczką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu asenizacyjnego wraz z fabrycznie nową beczką. 2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: 1) Podwozie: a) rok produkcji - nie starszy niż 1999; b) silnik o mocy - nie mniejszej niż 160 KM; c) przebieg - nie większy niż 350 tys. km; d) paliwo - olej napędowy; e) skrzynia biegów - manualna; f) napęd - na tylną oś; g) wyposażenie: ABS, wspomaganie kierownicy; 2) Fabrycznie nowa zabudowa asenizacyjna: a) pojemność beczki - min. 6 m3; b) beczka wyposażona w wąż ssący o długości - min. 6 m; c) oświetlenie ostrzegawcze; d) zabudowa musi spełniać wymogi Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; 3) Wymagany okres gwarancji na zabudowę asenizacyjną - min. 12 miesięcy; 4) Pojazd musi być kompletny, sprawny technicznie, zarejestrowany w Polsce. Pojazd musi posiadać aktualny przegląd ze stacji kontroli pojazdów oraz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji. Stopień zużycia właściwy dla pojazdu będącego w prawidłowej eksploatacji; 5) Zamawiający przed zakupem pojazdu zastrzega sobie prawo sprawdzenia pracy sprzętu przez wytypowanego operatora oraz ocenę stanu maszyny, a Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzedawanej maszyny do sprawdzenia oraz przeszkolenia min 1 pracownika w zakresie obsługi pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341444105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według reguły SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy p.z.p oraz, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. 2. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Wykonawca musi obligatoryjnie złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach