Przetargi.pl
Dostawa wzorców chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. A-2401-26/13

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 081 7445067
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 081 7445067
  REGON: 00032638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipan.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wzorców chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. A-2401-26/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na następujące części: Część 1: Dostawa wzorców chemicznych do analizatora cząstek CPS. Część 2: Dostawa katod do lampy rentgenowskiej - 9 szt. Część 3: Dostawa rotametra - przepływomierza z zaworem regulacyjnym - 3 szt. Część 4: Dostawa aspiratora do poboru prób gazu - 2 szt. Część 5: Dostawa tacek do autosamplera - 10 szt. Część 6: Dostawa komory spe z akcesoriami - 1 szt. Część 7: Dostawa wytrząsarki - 1 szt. Część 8: Dostawa elektrody zespolonej (kombinowanej) do pomiarów ph w roztworach wodnych - 1 szt. Część 9: Dostawa kolumny chromatograficznej - 1 szt. Część 10: Dostawa kolumny chromatograficznej Supel-Q - 1 szt. Część 11: Dostawa kolumny chromatograficznej do aparatu GC - 1 szt. Część 12: Dostawa strzykawek gazoszczelnych - 3 szt., igieł zapasowych - 9 szt. i końcówek do tłoczków - 12 szt. Część 13: Dostawa pH-metru - 1 szt. Część 14: Dostawa wagosuszarki - 1 szt. Część 15: Dostawa pipet jednokanałowych - 2 szt. Część 16: Dostawa pipetora strzykawkowego - 1 szt. Część 17: Dostawa rotatora o ruchu obrotowym, obustronnym i wibracyjnym - 1 szt. Część 18: Dostawa łaźni wodnej z akcesoriami - 1 szt. Część 19: Dostawa elektronicznego miernika przepływu gazu - 3 szt. Część 20: Dostawa elektrod pH - 2 szt. Część 21: Dostawa kuchenki elektrycznej - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1do SIWZ. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. 2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność - zawarte w niniejszej SIWZ. 3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum: 12 miesięcy - część 3 - 12, 24 miesięcy - część 13 - 21, nie dotyczy - część 1 - 2. 4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 5. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca: 5.1 przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową przedmiotu zamówienia, 5.2 usunie niezwłocznie wszelkie wady w przedmiocie umowy, we własnym zakresie, 5.3 podejmie naprawę przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia przesłania zgłoszenia usterki faksem lub mailem do serwisu Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis, przy czym w uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, wskazując przyczyny z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na okres naprawy gwarancyjnej, towaru zastępczego. 7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy przedmiotu zamówienia, przy czym Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, jeżeli zgłoszenie wady miało miejsce przed jej upływem. 8. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, ekspertyzami, załadunkiem, transportem, rozładunkiem, dojazdami itp., ponosi Wykonawca. 9. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 10. Postanowienia pkt. 3 - 9 nie dotyczą części 1 i 2. Rozwiązania równoważne: 1. Zamawiający określając w SIWZ produkty, będące przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem referencyjnego producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił referencyjnego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie produktów producenta innego aniżeli wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo i fizykochemicznie od wskazanego oraz musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno-eksploatacyjne. Jednocześnie oferowane produkty równoważne muszą pozwalać na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, nie mogą powodować zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i materiałów. W przypadku uszkodzenia sprzętu spowodowanego użyciem produktów równoważnych, Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie i zostanie obciążony kosztami naprawy w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Z dostarczonych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie jak opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Wymóg równoważności będzie oceniany poprzez porównanie parametrów produktów - żądanego i oferowanego, dostępnych w opisach i charakterystykach podawanych przez producentów oraz na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. Zamówienia częściowe: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Podział na oferty częściowe został określony w rozdziale IV SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipan.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach