Przetargi.pl
Dostawa wyrobów ortopedycznych

Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2106207 , fax. (067) 212 40 85
 • Data zamieszczenia: 2014-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Pile
  ul. Rydygiera 1 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2106207, fax. (067) 212 40 85
  REGON: 00126182000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów ortopedycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie nr 1 - Implanty kostne do zespoleń kostnych tj.: wkrętów do kości, podkładek pod zamawiane wkręty, płytek różnego rodzaju, drutu, grot, gwoździ rekonstrukcyjnych i śródszpikowych. a)Gwoździe śródszpikowe powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment gwoździ (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., pozostałe po jednej), dotyczy to również śrub szyjkowych, zespalających oraz śrub blokujących. b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentaria do płyt DSB/DSK, gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów, płytek blokowanych oraz płytek dystansowych. d)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia. e)Na czas trwania umowy oferent użyczy napęd ortopedyczny z końcówkami do wierteł, drutów i rozwiertaków. f)Warunki umowy depozytu i użyczenia opisane są w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ. g)Zamawiający wymaga sterylnych implantów pakowanych pojedynczo z etykietami lepnymi min. 2 szt. h)Z dostaw sterylnych należy wyłączyć produkty z pkt: 1,3,5,28,55,56,57,58,59,60,61,62,65. Zadanie 2 - Implanty do regeneracji chrząstki stawowej a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia. d)Warunki umowy depozytu opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Zadanie 3 - Implanty do rekonstrukcji wiązadeł kolanowych a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentarium do wykonywania zabiegów. e)Warunki umowy depozytu opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Zadanie 4 - Implanty neurochirurgiczne - klatka międzytrzonowa PLIF a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentarium do wykonywania zabiegów. e)Warunki umowy depozytu opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Zadanie 5 - Endoproteza typu Austin-Moore dostępna w wersji standardowej oraz z wąskim trzpieniem, średnica głowy od 44 do 58 mm. a)Endoproteza powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment endoprotez (minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych endoprotez odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentarium do wykonywania zabiegów. e)Warunki umowy depozytu opisane są w załączniku nr 11 do SIWZ. Zadanie 6 - Zestaw do pulsacyjnego płukania tkanek i kości biodro/kolano bez ssaka (Pulse lavage) a)Końcówki jednorazowe wymienne szt. 150 b)Rączka z mechanizmem napędowym szt. 1 c)Na czas trwania umowy oferent użyczy rączkę z mechanizmem napędowym. Warunki umowy użyczenia określone są w załączniku nr 13 do SIWZ. Zadanie 7 - Implant do stabilizacji zewnętrznej kości długich a)Uchwyt wielorazowy b)Grotowkręty jednorazowe, gwint stożkowy 5-6 mm, dł. 150mm c)Pręt węglowy jednorazowy d)Implant powinien być kompatybilny z systemem Orthofix Zadanie 8 - Zestaw do szycia łąkotki. Zadanie 9 - Śruba tytanowa samowięrcąca i samogwintująca z dwiema nićmi poliestrowymi z poziomu usytuowanymi otworami mocującymi znajdującymi się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną wyposażona w jednorazowy śrubokręt. Zadanie 10 - Implant do stabilizacji potyliczn-szyjnej. a)oferent zapewni także tz. lotne instrumentarium do wykonywania zabiegów. Zadanie 11 - Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej; śruba-płyta tytanowa do zespoleń złamań sródtorebkowych szyjki kości udowej. Zadanie 12 - Protezy naczyniowe uszczelnione proste, rozwidlone, sterylne. Zadanie 13 - Protezy naczyniowe proste zbrojone sterylne. Zadanie 14 - Protezy naczyniowe dziane niezbrojone, sterylne. Zadanie 15 - Łaty naczyniowe sterylne, dziane, uszczelnione kolagenem Zadanie 16 - Filc chirurgiczny wykonany z włókiem PTFE. Zadanie 17 - Wszczepialny system do perfuzji dożylnej dla dorosłych z cewnikiem; igły do portów naczyniowych. Zadanie 18 - Zestaw 4 tunelizatorów wraz z kontenerem do sterylizacji. 2.2. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Polski, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.). 2.3. Dla zadania 1 do 5 przyjęcie towaru nastąpi na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.4. Dla zadania od 6 do 18 przyjęcie towaru nastąpi w Magazynie Towarowym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jego pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 14:30. 2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331417007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-pila.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach