Przetargi.pl
Dostawa wyrobów ortopedycznych

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8411482, 8233451 , fax. 061 8212274,8212359
 • Data zamieszczenia: 2010-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 7/19 7/19
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8411482, 8233451, fax. 061 8212274,8212359
  REGON: 00029220900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów ortopedycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobów ortopedycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na: 1) zadanie częściowe nr 1. Opis: sukcesywna dostawa ostrzy i frez do shevera Formula ( zadanie częściowe nr 1 - szczegółowy opis stanowi załącznik - formularz cenowy, 2) zadanie częściowe nr 2. Opis: sukcesywna dostawa części i akcesorii artroskopowych do koagulatora ( zadanie częściowe nr 2 - szczegółowy opis stanowi załącznik - formularz cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331417007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lutycka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach