Przetargi.pl
Dostawa więzadeł krzyżowych z kompletem śrub i implantów - taśm syntetycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Poduchowne 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2784550 w. 278 , fax. 063 2788400
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Poduchowne 1 1
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2784550 w. 278, fax. 063 2788400
  REGON: 00030005000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa więzadeł krzyżowych z kompletem śrub i implantów - taśm syntetycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa więzadeł krzyżowych z kompletem śrub i implantów taśm synetycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331417007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium płatne przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: Pakiet I - 7000,00 zł, Pakiet II- 4000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach