Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia medycznego

Szpital Barlinek Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 462 502 , fax. 957 462 502
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Barlinek Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 10
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 462 502, fax. 957 462 502
  REGON: 30455600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spólka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala w Barlinku oraz przeszkolenie bezpośrednich użytkowników. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) Zadanie nr 1 Szafa medyczna - 1szt 2) Zadanie nr 2 Wózek na czystą i brudną pościel - 1sz 3) Zadanie nr 3 Wózek wielozadaniowy - 1szt 4) Zadanie nr 4 Wózek toaletowy - 2szt 5) Zadanie nr 5 Wielopozycyjny wózek prysznicowo - toaletowy – 1 szt. 6) Zadanie nr 6 Lampa bakteriobójcza, przepływowa z licznikiem czasu prac -2szt 2. Zamawiający, jeżeli termin gwarancji nie jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów, wymaga gwarancji o długości nie krótszej niż 24 miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego dostawy. 3. Wspólnotowy słownik zamówień CPV: 33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zaoferowany i dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia o jakości i w stanie umożliwiającym używanie go zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzenie braku odpowiedniej jakości dostarczonych towarów nieobjętych gwarancją producenta (np. uszkodzenia, wady materiałowe itp.) będzie podstawą do żądania wymiany dostarczonego towaru. 7. Zaoferowane wyposażenie medyczne ma spełniać podane opisy i umożliwiać realizację celów do których zostało przeznaczone. Ze względu na specyficzny charakter wyposażenia oraz złożenia dla konkretnego użycia oczekuje się dostawy o podanych parametrach, nazwie, typie lub producencie Zawsze dopuszczalne jest zaoferowanie wyposażenia medycznego o parametrach równoważnych, które pozwoli na osiągnięcie podobnych celów i efektów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów w celu udowodnienia, że oferowane wyposażenie medyczne pozwoli na osiągnięcie podobnych celów i efektów jak założone w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie, że oferowane wyposażenie medyczne pozwoli na osiągnięcie podobnych celów i efektów jak założone w opisie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 8. Zaoferowane towary mają spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Wyposażenie tego wymagające musi posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z normami, które należy przekazać wraz z dostawą zamawiającemu. 9. Dostawy mają być odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami. 10. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o szczegółowym terminie dostawy. 11. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od zamawiającego protokolarne potwierdzenie dokonania dostawy. Potwierdzenie winno zawierać co najmniej szczegółowy zakres dostarczonych towarów (szczególnie jeśli dostawa będzie dzielona na części), termin dostawy oraz zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy przez zamawiającego musi on podać w tym dokumencie uzasadnienie swojej decyzji. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia osobnej umowy na każdą część zamówienia. 13. Przy odbiorze osobistym lub za zaliczeniem pocztowym Wykonawca otrzyma SIWZ i wzór umowy w formie drukowanej (papierowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ; 2) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach