Przetargi.pl
Konserwacja i przegląd instalacji SAP, PPOŻ z podziałem na części

Komenda Portu Wojennego ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Steyera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261-242581 , fax. 261-242309
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego
  ul. Steyera 28
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261-242581, fax. 261-242309
  REGON: 81114359400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpws.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: OBRONA NARODOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i przegląd instalacji SAP, PPOŻ z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja i przegląd instalacji SAP, PPOŻ z podziałem na części: Część I: Konserwacja i przegląd instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w KPW Świnoujście; Część II: Konserwacja i przegląd techniczny przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia awaryjnego w KPW Świnoujście. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: Specyfikację Techniczną załącznik nr 4 do SIWZ (do pobrania osobno) dla części I; Wykaz urządzeń sap załącznik nr 5 do SIWZ (do pobrania osobno) dla części I; Specyfikację Techniczną załącznik nr 6 do SIWZ (do pobrania osobno) dla części II. W czasie pierwszej konserwacji i przeglądu technicznego przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia awaryjnego w KPW Świnoujście Wykonawca dokona inwentaryzacji technicznej elementu systemu sporządzając wykaz zamontowanych typów, nr fabrycznych urządzeń oraz dat produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1%: Część nr 1: 1.576,93 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 93/100); Część nr 2: 371,89 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 89/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu (wpłata przelewem na konto nr 34 1010 1599 0022 1913 9120 1000; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym wpłaconym na ww. konto Zamawiającego; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium składane w jednej z form, o których mowa w pkt 3, ppkt c), d) e) lub poręczeniach bankowych Wykonawca przesyła na adres Zamawiającego, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wadium zostanie zdeponowane/-a w Kasie Zamawiającego (w jego siedzibie). Potwierdzenie zdeponowania w kasie w/w dokumentu zostanie dołączone do oferty Wykonawcy po otwarciu ofert na posiedzeniu Komisji przetargowej. Adres Zamawiającego, na który należy przesłać w/w dokument: KOMENDA PORTU WOJENNEGO, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście. 5. Dopuszcza się osobiste złożenie dokumentu w pok. Nr 115, budynek 34 (sztab KPW) w dniu otwarcia ofert, przed terminem ich składania. Wadium zostanie zdeponowane w Kasie Zamawiającego przez pracownika Sekcji zamówień publicznych. Potwierdzenie zdeponowania w kasie w/w dokumentu zostanie dołączone do oferty Wykonawcy po otwarciu ofert na posiedzeniu Komisji przetargowej. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadanie certyfikatów wydanych przez Producenta lub autoryzowanego Dystrybutora do posiadającego sprzętu do systemu wykrywania pożaru firm: Polon Alfa, Simens oraz Aritech, oddymiania firm: D+H oraz AFG; KONSORCJUM - w/w dokument składa co najmniej jeden z członków; 2) świadectwo kwalifikacyjne E1 , D1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.; KONSORCJUM - w/w dokument składa co najmniej jeden z członków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną