Przetargi.pl
Remont (modernizacja) 18 pomieszczeń i rozbudowa sieci teleinformatycznej na III p. budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-412 Koszalin, Al. Monte Cassino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3160300 , fax. 94 3160328
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  Al. Monte Cassino 2
  75-412 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3160300, fax. 94 3160328
  REGON: 38018290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mopr.koszalin.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (modernizacja) 18 pomieszczeń i rozbudowa sieci teleinformatycznej na III p. budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) 18 pomieszczeń i rozbudowa sieci teleinformatycznej na III p. budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie; w podziale na następujące Zadania: Zadanie I obejmuje Roboty rozbiórkowe i demontażowe Roboty posadzkarskie Roboty związane z wykonywaniem tynków i gładzi gipsowych Roboty malarskie Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej Roboty montażowe okładzin ściennych Montaż rolet i plis okiennych Zadanie II obejmuje Montaż instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych 230V Montaż instalacji oświetleniowej Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego Zadanie III obejmuje Montaż instalacji komputerowej Montaż instalacji elektrycznej Montaż instalacji telefonicznej Montaż instalacji antywłamaniowej i p.poż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia zawarty jest w pkt 3 Rozdziału III SIWZ. Uwaga: Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach