Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”- CZĘŚĆ NR IV I VI

Gmina Wińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 56-160 Wińsko, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 380 42 00, , fax. 713 898 366
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wińsko
  Plac Wolności 2
  56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie
  tel. 71 380 42 00, , fax. 713 898 366
  REGON: 93193496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.winsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”- CZĘŚĆ NR IV I VI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Nazwa zadania: „Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”- CZĘŚĆ NR IV I VI 2) Zamówienie będzie współfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0019/17 z dnia 29.05.2018 r. 3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku. 4) Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część nr 4 – dostawa wyposażenia pomieszczenia kuchennego w naczynia i akcesoria kuchenne, Część nr 6 – dostawa i montaż systemu nagłaśniającego, oświetlenia scenicznego oraz rolet elektrycznych, 5) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość elementów wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku, wymagania i parametry techniczne elementów wyposażenia został zawarty, odpowiednio dla każdej części, dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.winsko.pl (zakładka zamówienia publiczne). 6) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 7) Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do budynku Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 33. 8) Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy Wykonawca dołączył szczegółowe zestawienie dostarczonych elementów i sprzętu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę kalkulacją ceny. 9) Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie, a w przypadku sprzętu elektronicznego także wstępne przeszkolenie. 10) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu dostawę w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem każdej dostawy. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel.: 71 380 42 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@winsko.pl oraz k.katan@winsko.pl 11) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. 12) Zamawiający dokona przeliczenia i sprawdzi jakość dostarczonego asortymentu do 5 dni roboczych od daty ich każdej dostawy. 13) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia i sprzętu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, w pełni sprawnych, pozbawionych praw i obciążeń osób trzecich, wykonanych zgodnie z normami. Żadna część nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń. 14) Dostarczone wyposażenie i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Muszą posiadać odpowiednie i niezbędne certyfikaty lub deklaracje i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 15) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim. 16) Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej. 17) Wykonawca dostarczy urządzenia i sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 18) Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnej z gwarancją oferowaną przez producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy. 19) Przyjęte opisy elementów wyposażenia i sprzętu (wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia może być wskazanie pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) produktów lub normy, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszczalna tolerancja podanych w opisie przedmiotu zamówienia wymiary elementów wyposażenia wynosi +/- 10%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) oprócz oświadczeń i dokumentów podanych wyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienione dokumenty: - wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) – załącznik nr 1 do SIWZ, - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, - kalkulację ceny, na którą Wykonawca składa ofertę (zgodnie z Formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach