Przetargi.pl
Opracowanie dokumentu pn. Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności.

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentu pn. Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głównym celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności”. Strategia Rozwoju Elektromobilności będzie narzędziem wspierającym działania Wrocławia w realizacji polityki elektromobilności. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 głównych działań o zakresie: DZIAŁANIE I – Diagnoza stanu istniejącego w zakresie stanu środowiska (jakość powietrza i hałas), systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego we Wrocławiu na podstawie istniejących analiz i opracowań pomocniczych z uwzględnieniem strategicznych dokumentów określających politykę Miasta w tych strefach. DZIAŁANIE II – Opracowanie projektu dokumentu pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności” DZIAŁANIE III - Udział merytoryczny w konsultacjach społecznych prowadzonych zgodnie ze standardem „Wrocław rozmawia” DZIAŁANIE IV – Udział merytoryczny w procedowaniu uchwalenia dokumentu przez Radę Miejską Wrocławia DZIAŁANIE V – Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących procesu opracowania Strategii oraz samego dokumentu Strategii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101, informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach