Przetargi.pl
Dostawa modelu biomechanicznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa ludzkiego T12-S1 w ramach projektu „Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.1; nr umowy POIR.04.01.01-00-0020/19-00

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modelu biomechanicznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa ludzkiego T12-S1 w ramach projektu „Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.1; nr umowy POIR.04.01.01-00-0020/19-00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modelu biomechanicznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa ludzkiego T12-S1 z zamocowaniem oraz odzwierciedleniem właściwości mechanicznych tkanek ludzkich w ramach projektu „Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.1; nr umowy POIR.04.01.01-00-0020/19-00. – 12 sztuk. Dostawa obejmuje wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do budynku B-5 pok. 109, ul. Łukasiewicza 7/9 Wrocław. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (w języku polskim i angielskim). Zdjęcie poglądowe modelu, które zostało zamieszczone w Załączniku nr 4 wskazuje na wzór rozwiązania – odniesienie do wyglądu oczekiwanego modelu. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ (w języku polskim i angielskim). 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 14 tygodni licząc od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34999400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi się składać z: 1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ tj. 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – tj. specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia (np. foldery, katalogi, wydruki ze strony internetowej producenta), które będą potwierdzać spełnienie wymagań Zamawiającego. 4. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 5. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ). II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach