Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Gen. Bema
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 556256725
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  Gen. Bema 54
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 556256725
  REGON: 28152771000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziuelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” Część 1 zamówienia Przedmiot główny: CPV: 39.16.21.10-9 Nazewnictwo wg CPV: Sprzęt dydaktyczny Część 2 zamówienia Przedmiot główny: CPV: 39.16.21.00 – 6 Nazewnictwo wg CPV: Pomoce dydaktyczne Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania: Część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa staloskopu Część 2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa próbek Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty należy składać oddzielnie na Część 1 zamówienia i oddzielnie na Część 2 zamówienia. Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce dostawy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 82-300 Elbląg ul. Bema 54. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Zamówienie składa się z dwóch części: 2.1. Zakres Części 1 zamówienia obejmuje: A. dostawę aparatury do oznaczania zawartości węgla i siarki- Staloskopu do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg do Pracowni Metrologicznej Szczegółowy opis i ilości wyposażenia zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ B. montaż; C. uruchomienie; D. szkolenie w zakresie przedmiotu dostawy; E. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”; F. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji jeżeli sprzęt wymaga serwisowania. 2.2. Zakres Części 2 zamówienia obejmuje: A. dostawę wyposażenia do Pracowni Metrologicznej: 1) Próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych metali i ich stopów, 2) Próbki do badań właściwości mechanicznych i technologicznych metali i ich stopów, 3) Próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych aluminium i jego stopów, Szczegółowy opis i ilości wyposażenia zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ B. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”; 3. Wymagania i warunki wykonania Części 1 zamówienia: 3.1. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określone w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia oraz oznakowania zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” sprzętu własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 3.3. Sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie używany wcześniej, w oryginalnym, firmowym opakowaniu. 3.4. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe i zasilacze, tzn. musi być kompletny i gotowy do uruchomienia, 3.5. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych zamówieniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu będzie upoważniać Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 3.6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż w trzecim dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia, 3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, odebrał i dostarczył po naprawie przedmiot dostawy od i do Zamawiającego na własny koszt, 3.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, 3.9. Zamawiający wymaga wymiany sprzętu na nowy wolny od wad w sytuacji, gdy po dwukrotnej naprawie sprzęt nie działa zgodnie z przeznaczeniem w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. 3.10. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 3.11. Jeżeli sprzęt wymaga serwisowania Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu w okresie gwarancji. 3.12. Oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 3.13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, podał producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego sprzętu. 3.14. W przypadku zgodności oferowanego sprzętu z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego sprzętu. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ. 3.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 3.16. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. 3.17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 3.18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3.19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 4. Wymagania i warunki wykonania Części 2 zamówienia: 4.1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko oraz oznakowania zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, 4.2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone w ramach zamówienia elementy wyposażenia były nowe, nieużywane wcześniej, w oryginalnych, firmowych opakowaniach. 4.3. Wszystkie sztuki z każdej pozycji zakresu dostawy będą pochodziły z jednej serii i będą jednakowe. 4.4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 4.5. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych zamówieniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu będzie upoważniać Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 4.6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż w trzecim dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia, 4.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, odebrał i dostarczył po naprawie przedmiot dostawy od i do Zamawiającego na własny koszt, 4.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, 4.9. Wykonawca wymieni wyposażenie na nowe wolne od wad w sytuacji, gdy po dwukrotnej naprawie wyposażenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. 4.10. Oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 4.11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, podał producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia. 4.12. W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ. 4.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 4.14. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. 4.15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 4.16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4.17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach