Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki w 2020 roku.

Gmina Piecki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 422 029, , fax. 897 422 065
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piecki
  ul. Zwycięstwa 34
  11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 422 029, , fax. 897 422 065
  REGON: 51074275800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piecki.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod wspólną nazwą: „Remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki w 2020 roku”. Zakres zamówienia : Roboty w zakresie naprawy dróg gruntowych, określonym sprzętem drogowym na terenie gminy Piecki w 2020 roku. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty w zakresie remontu, naprawy i konserwacji nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki, w tym: a) Wyprofilowanie i uzupełnienie materiałem własnym Wykonawcy (zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2) kolein, zagłębień i wybojów za pomocą równiarki drogowej samojezdnej, wyposażonej w lemiesz przedni i środkowy. Szacunkowa liczba robót tego rodzaju to 500 roboczo-godzin. b) Zagęszczanie nawierzchni wyprofilowanej walcem drogowym stalowym o nacisku minimum 8 t. Szacunkowa liczba robót tego rodzaju to 40 roboczo-godzin. Zakres i charakter pracy sprzętu każdorazowo określi Zamawiający. Wykonawca podstawi sprzęt w wyznaczonym miejscu w czasie maksymalnie 1/2/3 dni roboczych (w zależności jaki czas reakcji wskazał w ofercie) od telefonicznego lub pisemnego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu związane z dojazdem i powrotem sprzętu na trasie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w czasie maksymalnie 1 dnia roboczego podstawi sprzęt zastępczy. 2) Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje materiał własny do naprawy nawierzchni dróg gruntowych, położonych na terenie gminy Piecki wg następujących ilości i rodzaju: a) kruszywo 0-31,5 mm mieszanka optymalna, minimum 50% łamane w ilości 830 t, b) kruszywo łamane – grys 6,3/12,8 mm w ilości 1200 t, c) kruszywo łamane – grys 12,8/31,5 mm w ilości 540 t, d) pospółka sortowana do 0-31,5 mm w ilości 750 t. Wyżej wymieniony materiał do naprawy nawierzchni drogowych powinien odpowiadać normie PN-EN-13242. Ilość oraz rodzaj wyżej wymienionego materiału, niezbędnego do bieżących potrzeb naprawy dróg każdorazowo określany będzie przez Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca powinien dysponować co najmniej 3 wywrotkami o ładowności nie mniejszej niż 28 Mg. Zamawiający informuje, że: 3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków materiałowych i sprzętowych określonych w pkt. 3.2 SIWZ. 3.3.2. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy miejsce składowania materiału do naprawy nawierzchni drogowych. 3.3.3. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i sprzętu. 3.3.4. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w pkt 3.2 3.3.5. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego. 3.3.6. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w pkt 3.2 3.3.7. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: • wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i przepisami o ruchu drogowym, bhp, ppoż., • roboty należy realizować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ; 3.3.8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.3.9. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania wymaganym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 3.3.10. Do obowiązków Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 3.3.11. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ilościowy ( za 1 roboczo-godzinę pracy sprzętu oraz za 1t wbudowanego materiału). 3.3.12. Rozliczenie należności za wykonanie robót dokonywane będzie w odstępach miesięcznych, na podstawie faktur, rachunków wraz z dołączonym protokołem, potwierdzającym wykonanie robót w ujęciu ilościowym z podziałem na rodzaj sprzętu, a także ze wskazaniem ilości i rodzaju wykorzystanego materiału, zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 3.3.13. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu oraz wykonujące prace fizyczne– jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp, 3.3.14. Wykonawca aby udokumentować zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia swojego i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 3.3.15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 3.3.16. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny - Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.3.17. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • kara umowna: 200,00zł za dopuszczenie do wykonywania prac określonych w pkt 3.3.13 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, • kara umowna: 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3.14. • kara umowna: 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy, składane w terminie składania oferty. 9.1.1 Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY wraz z kosztorysem ofertowym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 9.1.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na: - załączniku nr 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu, - załączniku nr 2b do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania. • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9.1.3 Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 9.1.4 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 9.4.1 – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 9.4.1. oraz jej podpisem 9.1.5 Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego - na druku Formularza Ofertowego 9.2 Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. • Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, • Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, • Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach