Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”.

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ogłasza przetarg

 • Adres: 08500 Ryki, ul. Karola Wojtyły
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 865 71 10 , fax. 081 865 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  ul. Karola Wojtyły 29
  08500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 865 71 10, fax. 081 865 71 11
  REGON: 52596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia – „Dostawa wyposażenia meblowego pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę mebli w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika, 2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli / wyposażenia, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki; 2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa sprzętu RTV i AGD do Żłobka Miejskiego w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę sprzętu RTV i AGD w zakresie określonym w Załączniku nr 1b do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem, podłączeniem do istniejących instalacji oraz uruchomieniem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, 2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli / wyposażenia, 3) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.3. część 3 zamówienia – „Dostawa wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę zabawek, akcesoriów, tekstyliów, naczyń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie żłobka w zakresie określonym w Załączniku nr 1c do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, 2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu wyposażenia, 3) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki; 3. Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami, zlewozmywaki, szafki) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności. 4. Dostawa wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: 1) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, 2) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, 3) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149) 4) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi. 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika pomieszczeniach obiektu. 7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach