Przetargi.pl
Dostawa wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-720 Opole, ul. Szymona Koszyka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 474 31 91 , fax. 77 474 31 91
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
  ul. Szymona Koszyka 21
  45-720 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 474 31 91, fax. 77 474 31 91
  REGON: 10080730000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp14opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” – Zadanie Nr 1 Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe – wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów – utworzenie Mobilnego Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia – specyfikację techniczną – zawiera załącznik nr 1 do siwz (wykaz – specyfikacja techniczna). Wykaz przedszkoli stanowi załącznik nr 2 do siwz. Zamawiający podzielił postępowanie na 2 zadania: Zadanie 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych – zestaw miękkich kształtek rehabilitacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 32 zestawów miękkich kształtek rehabilitacyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Zadanie 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych – zestaw składający się z materaca, liny, gier i ścieżki zdrowia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 zestawów składających się z materaca, liny, gier i ścieżki zdrowia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Wymagania dotyczące obu zadań: 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) Miasta Opola i pozostałych gmin Aglomeracji Opolskiej wg rozdzielnika, zgodnie z wykazem teleadresowym stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. 2. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do OWP (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 3. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany i kompletny. 4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz deklaracje CE, które to dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej: http://www.sp14opole.pl w formie plików do pobrania: załącznik nr 1 do siwz (wykaz – specyfikacja techniczna), załącznik nr 2 do siwz – wykaz przedszkoli oraz wzór umowy. Wszystkie wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach