Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni po przebudowie w budynku szkoły w Mierzycach

Gmina Wierzchlas ogłasza przetarg

 • Adres: 98-324 Wierzchlas, ul. Szkolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 866 112 , fax. 438 434 384
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchlas
  ul. Szkolna 7
  98-324 Wierzchlas, woj. łódzkie
  tel. 438 866 112, fax. 438 434 384
  REGON: 73093476600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchlas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni po przebudowie w budynku szkoły w Mierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni po przebudowie w budynku szkoły w Mierzycach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023: - Piec konwekcyjny (poz. przedmiaru 46) – 3 szt. - Wilk do mięsa (poz. przedmiaru 47) – 1 szt. - Patelnia uchylna (poz. przedmiaru 48) – 1 szt. - Kuchnia elektryczna (poz. przedmiaru 49) – 1szt. - Okap centralny (poz. przedmiaru 50) – 1szt. - Taboret gastronomiczny (poz. przedmiaru 51) – 2szt. - Krajalnica do wędlin (poz. przedmiaru 52) – 1szt. - Szatkownica do jarzyn (poz. przedmiaru 53) – 1 szt. - Obieraczka do ziemniaków (poz. przedmiaru 54) – 1szt. - Naświetlacz do jaj (poz. przedmiaru 55) - 1 szt. - Szafa chłodnicza (poz. przedmiaru 56) – 2szt. - Zamrażarka skrzyniowa (poz. przedmiaru 57) – 1 szt. - Zmywarka kapturowa (poz. przedmiaru 58) – 1 szt. - Regał magazynowy 4 półkowy (poz. przedmiaru 59) – 4 szt. - Stół ze zlewem (poz. przedmiaru 60) – 5 szt. - Stół roboczy (poz. przedmiaru 61) – 7 szt. - Szafa przelotowa (poz. przedmiaru 62) – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000 PLN (słownie tysiąc złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach