Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH (OPATRUNKÓW)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70 , fax. 42 678 99 52
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52
  REGON: 28877400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH (OPATRUNKÓW)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow.m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych (opatrunków) o właściwościach, opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33680000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach