Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją elektronicznego systemu zarządzania kluczami (depozytor kluczy, oprogramowanie zarządzania kluczami, przeszkolenie użytkowników) dla Sądu Okręgowego w Legnicy.

Sąd Okręgowy w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 40
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7225900 , fax. 076 7225990
 • Data zamieszczenia: 2013-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Legnicy
  ul. Złotoryjska 40 40
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7225900, fax. 076 7225990
  REGON: 00057153000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją elektronicznego systemu zarządzania kluczami (depozytor kluczy, oprogramowanie zarządzania kluczami, przeszkolenie użytkowników) dla Sądu Okręgowego w Legnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz instalację elektronicznego systemu zarządzania kluczami wraz z rozładunkiem, uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami minimalnymi w zakresie obligatoryjnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego wniosku i SIWZ oraz zgodnie z zapisem art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 317000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legnica.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach