Przetargi.pl
Dostawa precyzyjnej piły drutowej do cięcia na mokro materiałów twardych

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. W. Trzebiatowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Okólna 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3435021 , fax. 071 3441029
 • Data zamieszczenia: 2012-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. W. Trzebiatowskiego
  ul. Okólna 2 2
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435021, fax. 071 3441029
  REGON: 00032610900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.int.pan.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa precyzyjnej piły drutowej do cięcia na mokro materiałów twardych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej precyzyjnej piły drutowej do cięcia na mokro materiałów twardych, z pełnym wyposażeniem, umożliwiającej cięcie bardzo małych, kruchych próbek o wielkości do 10 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 317000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.int.pan.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach