Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją 4 elektronicznych depozytorów na klucze.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7987777 , fax. 071 7987714
 • Data zamieszczenia: 2011-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  ul. Energetyczna 4 4
  53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7987777, fax. 071 7987714
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją 4 elektronicznych depozytorów na klucze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją 4 elektronicznych depozytorów na klucze wg opisu zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca zapewni przeszkolenie 3 administratorów systemu oraz pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z depozytorów na klucze. Szkoleniem objętych będzie maksymalnie 175 osób, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminów i wykazu osób szkolonych z przedstawicielem Zamawiającego. 3. Wykonawca zapewni co najmniej 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia. 4. Warunki realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 317000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach