Przetargi.pl
Dostawa worków foliowych

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zaklad@lzuk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków foliowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Asortyment Pojemność Ilość do : Opis technologiczny 1 Worki na śmieci 35 l. 30.000 Folia LDPE 2 Worki na śmieci z tasiemką 35 l. 30.000 Folia LDPE 3 Worki na śmieci 60 l. 30.000 Folia LDPE 4 Worki na śmi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 196400004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawa nakłada na nich obowiązek posiadania takich uprawnień tj. : a) posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami w zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. : a) należycie wykonali dostawy o podobnym charakterze tj. dostawy worków foliowych na kwotę min. 75.000,00 zł brutto w skali jednego roku w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy pkt 1) a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich ), Dotyczy pkt 2) wykaz dostaw o podobnym charakterze ( worki foliowe ) w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz ten musi być udokumentowany informacjami o należytym wykonaniu przedmiotowej dostawy - np. referencje, protok. odbioru, zapłacone faktury, itp. Dotyczy pkt 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 u. Pzp. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w art. 24 u. Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe dokumenty adekwatnie do pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lzuk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach