Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3554780 , fax. 024 3554784
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Kościuszki 16 16
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 024 3554780, fax. 024 3554784
  REGON: 61101614600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej KR2 jak do warstwy ścieralnej produkowanej w otaczarce w łącznej ilości 470 Mg. 2. Mieszanka będzie pobierana sukcesywnie w ilościach żądanych przez Zamawiającego w okresie podanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1 Spełniający postanowienia art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 1.1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. wykażą, iż: - dysponują zespołem do otaczania, - posiadają laboratorium lub mają możliwość korzystania z laboratorium. 1.3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. 2. Posiadający Wytwórnię mas bitumicznych na terenie powiatu kutnowskiego. 3. Którzy spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożą dokumenty wymienione w pkt. 6 z SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki z pkt 1.2 oraz pkt. 1.3 natomiast każdy z nich musi spełnić warunek z pkt 1.1 oraz pkt 1.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków wg formuły /spełnia - nie spełnia/ na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, druk Załącznik nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenie o posiadanym zespole do otaczania, d) oświadczenie o posiadaniu lub możliwości korzystania z zaplecza laboratoryjnego, ponadto: e) wypełniony formularz oferty - druk Załącznik Nr 1 do SIWZ, f) wypełniony formularz kosztorysu ofertowego - druk Załącznik Nr 2 do SIWZ, g) proponowany skład mieszanki mineralno - asfaltowej (recepta), h) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podst. z art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy i ust. 2 pkt. 1 - 4, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają oświadczenia i dokumenty z pkt. a), b) każdy z osobna, pozostałe oświadczenia i dokumenty łącznie (grupowo). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. zamiast dokumentu o których mowa w pkt 1 lit. b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.2. Dokument o którym mowa w pkt. 2.1 lit a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. 2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 2.2 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kutno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach