Przetargi.pl
PN-13/09 Aparat do krioterapii na ciekły azot ze zbiornikiem

Szpital Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6451115 , fax. 044 6478925
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rejonowy
  ul. Roosevelta 3 3
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6451115, fax. 044 6478925
  REGON: 00031549400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-13/09 Aparat do krioterapii na ciekły azot ze zbiornikiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa n/w sprzętu: 1) Aparat do krioterapii na ciekły azot ze zbiornikiem 60l - 1 szt., 2) Zbiornik na ciekły azot 60l - zapasowy do aparatu do krioterapii - 1 szt. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych poniżej, które to Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 3 do specyfikacji) 3)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (załącznik Nr 4 do specyfikacji), 4) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (załącznik Nr 5) 5)zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacją technicznym, tj. certyfikat CE lub deklarację zgodności - zgodnie z klasyfikacją oferowanych wyrobów, a także zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy oferowanego wyrobu), 6) upoważnienie do występowania w imieniu Firmy i Właściciela (w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Upoważnienie takie musi być podpisane przez osobę występującą w KRS Firmy lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 7) Katalog - prospekt zaproponowanego aparatu wraz z opisem technicznym (parametrami technicznymi) w języku polskim. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1)Formularz ofertowy wypełniony(załącznik Nr 2, Załącznik Nr 2A - parametry techniczne i Załącznik 2B - wyliczenie) - powyższy formularz winien być podpisany przez osobę wyszczególnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą upoważnienie do występowania w imieniu Firmy i Właściciela, 2)oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń (załącznik nr 6 do specyfikacji), 3) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą przez okres wskazany w pkt. X niniejszej specyfikacji (załącznik nr 7 do specyfikacji), 4)oświadczenie o akceptacji warunków umowy (załącznik nr 8 do specyfikacji). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r. nr 188, poz.1155). Wszystkie w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wyszczególnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą upoważnienie do występowania w imieniu Firmy i Właściciela,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.ipzp.pl/szpital-piotrkow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach