Przetargi.pl
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Sejneńska, 82
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
  Sejneńska, 82
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  REGON: 000151868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków wykonanych z foli LDPE zgrzewem w dolnej części worka. Worki konfekcjonowane w rolkach po 20 szt., separowane (każdy worek oddzielnie). Worki winny być pakowane po 10 rolek, tj. 200 worków w paczce. Wymaga się wyposażenia worków w jednostronny, napis w kolorze czarnym . Jakość nadruku nie może powodować utrudnień w odczytaniu treści zamieszczonych na worku. Krój i wielkość czcionki przedstawiono na Załącznikach nr 4 i 5 do SWZ. Tekst nadruków należy wykonać zgodnie z poniższą specyfikacją. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę worków:a. Do selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Suwałki a) Worek niebieski o wymiarach 700x1050x0,05 mm – o grubości 50 mikronów, nadruk na worku „PAPIER” oraz „MIASTO SUWAŁKI” – wykonany zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr. 5 do SWZ ilość – do 100 000 szt.b) Worek żółty o wymiarach 700x1050x0,035 mm – o grubości 35 mikronów, nadruk na worku „TWORZYWA SZTUCZNE, METALE” oraz „MIASTO SUWAŁKI” wykonany zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr. 5 do SWZ – ilość do 250 000 szt.c) Worek zielony o wymiarach 550x1050x0,05 mm – o grubości 50 mikronów, nadruk na worku „SZKŁO” oraz „MIASTO SUWAŁKI”, wykonany zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr. 5 do SWZ ilość – do 110 000 szt.d) Worek brązowy o wymiarach 550x1050x0,05 mm – o grubości 50 mikronów, nadruk na worku „BIO” oraz „MIASTO SUWAŁKI” wykonany wykonany zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr. 5 do SWZ, ilość – do 120 000 szt.b. Do selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Suwałki a) Worek niebieski o wymiarach 700x1050x0,05 mm - o grubości 50 mikronów, pojemność 120 litrów - ilość do 30 000 szt. Nadruk na workach wykonany zgodnie z załączonym wzorem Zał. nr 4 do SWZ, o treści:Odbiór odpadów segregowanych:PGK w Suwałkach Sp. z o.o.16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82Tel 87 565 32 85PAPIERWRZUCAMY:- opakowania z papieru, kartonu i tektury,- katalogi, ulotki, prospekty, - gazety i czasopisma,- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,- zeszyty i książki, - papier pakowy, torby i worki papierowe.NIE WRZUCAMY- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,- papieru lakierowanego i powlekanego folią,- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,- kartonów po mleku i napojach,- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, - tapet,- pieluch jednorazowych i podpasek, - zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, - ubrań.b) Worek żółty o wymiarach 700x1050x0,35 mm - o grubości 35 mikronów, pojemność 120 litrów - ilość do 80 000 szt. Nadruk na workach wykonany zgodnie z załączonym wzorem Zał. nr 4 do SWZ, o treści: Odbiór odpadów segregowanych:PGK w Suwałkach Sp. z o.o.16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82Tel 87 565 32 85METALE I TWORZYWA SZTUCZNEWRZUCAMY:- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)- opakowania po środkach czystości, kosmetykach,- plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie,- aluminiowe puszki po napojach i sokach,- puszki po konserwach, - folie aluminiową,- metale kolorowe, - kapsle, zakrętki od słoików,- zabawki z tworzyw sztucznych (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).NIE WRZUCAMY- butelek i pojemników z zawartością,- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,- opakowań po olejach silnikowych,- części samochodowych,- zużytych baterii i akumulatorów,- puszek i pojemników po farbach i lakierach,- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.c) Worek zielony o wymiarach 550x1050x0,04 mm - o grubości 40 mikronów, pojemność 80 litrów – ilość do 30 000 szt. Nadruk na workach wykonany zgodnie z załączonym wzorem Zał. nr 4 do SWZ, o treści: Odbiór odpadów segregowanych:PGK w Suwałkach Sp. z o.o.16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82Tel 87 565 32 85S Z K Ł OWRZUCAMY:- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)- szklane opakowania po kosmetykach.NIE WRZUCAMY- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształu,- szkła okularowego,- szkła żaroodpornego,- zniczy z zawartością wosku,- żarówek i świetlówek,- reflektorów,- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,- luster, - szyb okiennych i zbrojonych,- monitorów i lamp telewizyjnych, - termometrów.d) Worek brązowy o wymiarach 550x1050x0,05 mm - o grubości 50 mikronów, pojemność 80 litrów – ilość do 25 000 szt. Nadruk na workach wykonany zgodnie z załączonym wzorem Zał. nr 4 do SWZ, o treści: Odbiór odpadów segregowanych:PGK w Suwałkach Sp. z o.o.16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82Tel 87 565 32 85B I OWRZUCAMY:- odpadki warzywne i owocowe(w tym obierki),- pocięte gałęzie drzew i krzewów,- skoszoną trawę, liście, kwiaty,- trociny i korę drzewa,- resztki jedzenia. NIE WRZUCAMY:- kości zwierząt, - odchodów zwierząt,- popiołu z węgla kamiennego, - leków,- drewna impregnowanego,- płyty wiórowej i MDF,- ziemi i kamieni, - innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną