Przetargi.pl
Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

Zespół Szkół Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 741 17 62 , fax. 075 741 17 62
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych
  ul. Mickiewicza 4 4
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 075 741 17 62, fax. 075 741 17 62
  REGON: 02034546200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubawka.pdg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 140 ton węgla kamiennego o następujących parametrach: - asortyment groszek energetyczny typ: 31 lub 31.1 lub 31.2 lub 32.1; - wartość opałowa większa lub równa 26 MJ/kg (w zależności od rodzaju węgla);- wilgotność mniejsza lub równa 13%, - zawartość popiołu mniejsza lub równa 10%;- zawartość części lotnych od 28% do 48%;- siarka mniejsza lub równa 0,6%;- temperatura mięknienia popiołu wyższa lub równa 1150°C;- temperatura spiekania popiołu powyżej 1100°C;- zdolność spiekania RI poniżej 10;- uziarnienie od 5mm do 25mm;- udział podziarna (miału) poniżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem. Ze względu na podziemną infrastrukturę (kanalizację, która może ulec zniszczeniu), Zamawiający nie dopuszcza dostaw węgla pojazdem o masie całkowitej większej niż 20 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) najpóźniej do dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 11:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubawka.pdg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach