Przetargi.pl
Dostawy materiałów ochronnych

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3414333 , fax. 071 3436747
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  ul. Traugutta 116 116
  50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3414333, fax. 071 3436747
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów ochronnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ochronnych, według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 - Rękawice diagnostyczne lateksowe; ZADANIE 2 - Rękawice diagnostyczne winylowe, GRUPA 1, GRUPA 2; ZADANIE 3 - Rękawice foliowe, fartuchy foliowe, GRUPA 1, GRUPA 2; ZADANIE 4 - Rękawice, fartuchy, ochraniacze do cytostatyków, GRUPA 1, GRUPA 2, GRUPA 3; ZADANIE 5 - Zestaw awaryjny do usuwania skutków stłuczki leku cytostatycznego. Miejsce wykonywania ww. dostaw - ul. Traugutta 116 oraz al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w /Formularzu cenowym/, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Wspólny słownik zamówień (CPV) - 18424300-0, 18143000-3, 33199000-1, 33141000-0 Szacunkowa wartość zamówienia: 281 373,95 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184243000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szpital-marciniaka.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach