Przetargi.pl
Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2019-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Pawłów, Pawłów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 274 89 47, 252 71 73 , fax. 41 252 71 73
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
  Pawłów 56
  27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 274 89 47, 252 71 73, fax. 41 252 71 73
  REGON: 29066483800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.pawlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka pomocy społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2019-2020 w ilości 130 ton. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia oraz jego zwiększenia w zależności od zapotrzebowania na tę formę wsparcia (rezygnacja lub zwiększenie dostaw nie może przekraczać ilości 20 ton). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę węgla do domów podopiecznych GOPS w Pawłowie. Zamawiający ustala, że jednorazowo podopiecznym dostarczany będzie węgiel w ilości 0,5-1 tony. Średnia odległość do domów podopiecznych z siedziby GOPS w Pawłowie wynosić będzie 8 km. Dostawa będzie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w pkt 3.5. 2. Wymagania jakościowe dla dostarczanego węgla: - Granulacja orzech kl I - Wartość opałowa min. 23 MJ/kg - Zawartość wilgoci całkowitej do 17% - Popiół do 9 % - Zawartość siarki całkowitej do 1,4 % 3. Wykonawca będzie dostarczał węgiel transportem własnym do miejsca zamieszkania podopiecznych GOPS w Pawłowie. 4. Wykonawca we własnym zakresie będzie świadczył załadunek i rozładunek węgla. 5. Dostawa węgla przez wykonawcę odbywać się będzie w oparciu o wykazy osób uprawnionych, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 6. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, wzorem umowy oraz obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Starachowicach 33 8518 0006 2001 0001 2393 0002. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium na przetarg pn. „Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2019-2020”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach