Przetargi.pl
Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160

Gmina Dwikozy ogłasza przetarg

 • Adres: 27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 311 471 , fax. 158 311 404
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dwikozy
  ul. Spółdzielcza 15
  27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 311 471, fax. 158 311 404
  REGON: 83040993300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwikozy.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160” W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać m.in.: Zakres: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Wykonanie podbudowy - Koryto żelbetowe rowu - Ułożenie koryt na podbudowie - Wykonanie przepustu - Ubezpieczenie skarp płytami - Bariery ochronne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną